יא חתיכת חצוף!!!

 image 
בואבואאםאתהגבראםישלךאומץלהראותאתהפרצוףתחתשלךבשכונהפהובלילהביאאתכלהחבריםהטורקים
שלךבואנראהמהאתהשווהבליהחבריםשלךאסדוהפרסיהזהעםהזקןבואנעשהחגיגהטורקיתעליךועלכלהמשפחה
שלךיאמעאפןדומהלכלבהכושילאחותךבואםישלךאומץנראהאותךמגיעלכאןואומראתכלהדבריםהאלהבפנים
לביבינתניהוהגבראםלאמאכילאותךרחתלוקוםופיסטוקיםדרךהתחתחתיכתמכועראתהחושבשלארואיםעליך
שאתהמשקשקכשאתהשומעאתהשםשלביבינתניהויאמכועררקאסדוהפרסירוציםלהיותחבריםשלךלךתתקע
אתהכורדיםחתיכתאנטישמיבואאםאתהגברותבואבסירהאםישלךאומץנשלחעליךגםכןאתהשייטתתעשהממך
קבבטורקיאורגינלאנחנונראהלךמהזהכבראתהשמותשלכלהמסעדותהחליפובתלאביבאיןיותרשווארמה
טורקיתעכשיוהכלזהשווארמהיווניתאתהתלמדמהזהלהתעסקחתיכתזבל!

{lang: 'iw'}

4 Responses to “יא חתיכת חצוף!!!”

 1. רחלי הגיב:

  ואואוואואואו מה זה

 2. לאה הגיב:

  חה חה חה גדול

 3. גרשון הגיב:

  היום באוטובוס שמעתי שתי נשים מדברות, ואחת אומרת לשניה בזה הלשון

  :"ווי ווי ווי איך קלל אותי ה** ****, חצי מהקללות לא הבנתי. הייתי צריכה אחר כך לקחת מילון, ווי ווי ווי…"

Leave a Reply

Subscribe without commenting