Archive for מרץ, 2009

הצעה לחלוקת תיקים

יום שני, מרץ 30th, 2009

היות ויש עכשיו לביבי בעייה בחלוקת תיקים, במיוחד לבכירי הליכוד, והיות והוא הראה גמישות ויצירתיות על ידי חלוקת משרד המדע, הספורט החינוך והתרבות לארבעה תיקים שונים, אני מציע גם שיחלק את תיק הבטחון לשני תיקים לפחות: תיק הבט ותיק החון.
אפשר באופן דומה ליצור את תיק האו, תיק הצר, תיק החי, תיק הנוך, תיק החקל, תיק הברי ותיק האות.

וכן סגן שר במשרד החי.