Archive for אוגוסט, 2007

הפקעה של קניין רוחני לטובת הציבור

יום שישי, אוגוסט 24th, 2007

כאשר זרוע של המדינה (עירייה, משרד ממשלתי וכו') מגיעה למסקנה שתקנת הציבור גוברת על זכות הקניין של הפרט, ישנו הסדר שבעזרתו אותה זרוע יכולה להפקיע את הקניין מהפרט ולעשות בו שימוש לטובת הכלל.

כזה הוא המצב כאשר רשות הרכבות רוצה להניח מסילת ברזל בתוואי שחלקו עובר על שטחים פרטיים. או אז מופעלת פקודת מסילת הברזל והשטח מופקע מהפרט והרשות נתונה לחברת הרכבות להניח בו את המסילה.

דוגמא נוספת היא מצב שבו עירייה רוצה להקים פארק באיזור שחלקו הוא קניין פרטי. החוק הרלבנטי מופעל, השטח מופקע והפארק מוקם.

מדוע אם כן לא תינתן סמכות למדינה להפקיע נכסים אחרים כאשר טובת הציבור דורשת זאת? מדוע, למשל, לא יופקע הקניין הרוחני על יצירות אלתרמן מידי בעלי זכויות היוצרים? מדוע לא תכריז המדינה כי יצירות אלה הן חשובות מכדי לתת את השליטה עליהן לנהנים בודדים, ותחת זאת תפקיע את הזכויות ותמסור אותן לכל האזרחים? אפשר שהמדינה אפילו תפצה את בעלי הזכויות הנוכחיים ותתן להם את שווי הרווחים שנמנעו מהם מרגע ההפקעה ועד שימלאו 70 שנה למות המשורר, או אז יהפוך הקניין לנחלת הכלל בכל מקרה.

יצירותיהם של אלתרמן, נתן יונתן, שלונסקי, יוסי בנאי ושאר ענקי הרוח הם חלק מהתרבות ומהנוף לא פחות מאשר שער יפו או ים המלח, וכשם שלא יעלה על הדעת לתת לאנשים פרטיים את השליטה על הגישה לכותל או לנמל יפו, אותה בלתי סבירות קיימת כאשר מאפשרים לאדם פרטי שליטה בלבדית עלו נכסי צאן הברזל של התרבות.